Tuusulan Golfklubi r.y:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tuusulan Golfklubi r.y. ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta.

2 § Tarkoitus ja toteutuminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilun harrastamista ja liikuntakasvatusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää golfkenttää jäsentensä ja muiden golfurheilun harrastajien käyttöä varten, järjestää kokouksia, juhlia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, olla osakkaana tai jäsenenä erilaisissa yhteisöissä sekä harjoittaa omistamiensa rakennusten vuokraustoimintaa ja kahvilatoimintaa.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella.

Yhdistyksen jäsenet ovat joko aikuis-, nuoriso-, vuosi- tai kunniajäseniä.

Tuusulan Golfklubi Oy:n osakkeenomistajalta pelioikeuden vuokrannut tai henkilö, joka on nimetty käyttämään osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta tai on oikeutettu junioripelioikeuden käyttämiseen, voidaan hyväksyä vuosijäseneksi. Nuorisojäsen siirtyy aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta.

Varsinainen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunnia­ jäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisen katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.

Johtokunta voi erottaa yhdistyksen aikuis- ja nuorisojäsenen, joka ei ole Tuusulan Golfklubi Oy:n osakkeenomistaja tai hallitse pelioikeutta Tuusulan Golfklubi Oy:n kentällä pelioikeuden vuokrauksen perusteella. Vuosijäsenen johtokunta erottaa, mikäli pelioikeutta ei yllämainitulla perusteella enää ole. Nämä ehdot eivät koske ennen sääntömuutoksen tekoa jäseneksi otettuja.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksu tulee maksaa myös eroamisvuodelta.

Jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun sekä kalenterivuosittaisen jäsenmaksun.

Jäsen- ja liittymismaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille eri suuruiseksi. Yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, jäseniltä voidaan periä myös ylimääräinen jäsenmaksu. Myöhästyneelle maksulle on suoritettava yhdistyksen syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista maksuista.

Yhdistykselle suoritettavat maksut suoritetaan johtokunnan tarkemmin määrääminä aikoina.

6 § Johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kapteeni sekä kuusi (6) muuta jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Johtokunnan jäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous. Kahdeksi vuodeksi valituista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunta voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

Johtokunnan on kunakin vuonna osoitettava yhdistyksen nuorisojäsenistä pelaajat Tuusulan Golfklubi Oy:n nuorisopelioikeuksia käyttämään. Johtokunta uudistaa nuorisojäsenelle myönnetyn nuorisopelioikeuden tuleville pelikausille, kunnes nuorisojäsen siirtyy aikuisjäseneksi tai ilmoittaa luopuvansa pelioikeudestaan.

Johtokunta toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä hoitaen seuran asioita lain, näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti.

Johtokunnan tehtävänä on:

– hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset

– hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja pitää siitä sekä seuran tuloista ja menoista kirjanpitoa

– laatia vuosikertomus sekä pitää jäsen- ja tasoitusluetteloa

– suunnitella ja hyväksyä yhdistyksen vuosittainen kilpailukalenteri

– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä sekä sopia heidän palkoistaan ja muista eduistaan

– ohjata yhdistyksen kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja muuta toimintaa

– valita yhdistyksen edustajat yhteisöjen, joissa yhdistys on jäsenenä, päätöksentekoelimiin, kokouksiin ja tilaisuuksiin.

8 § Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta on tehtävä tilin- tai toiminnantarkastus.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin vuosikokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

10 §

Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla taikka ilmoittamalla siitä toimialueella leviävässä sanomalehdessä.

11 §

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– valitaan kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus Tämän lisäksi: kevätkokouksessa:

– esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johto­ kunnalle ja muille tilivelvollisille ja toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty

kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 15. päivää kuluvaa vuotta sekä syyskokouksessa:

– valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni ja yksi jäsen vuodeksi

– valitaan erovuoroisten tilalle muut johtokunnan jäsenet

– valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies

– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis-, peli- ja jäsenmaksujen suuruus sekä huomioonottaen 5 §:n määräykset myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus.

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka johtokunta on esittänyt tai joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 15. päivää kuluvaa vuotta.

12 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä johtokunnan siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

16 § Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

17 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.