Tuusulan Golfklubi r.y:n säännöt | Tuusulan Golfklubi

Tuusulan Golfklubi r.y:n säännöt

Voimassa 18.1.2023 alkaen

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tuusulan Golfklubi ry ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta.

 1. TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää golfin harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia. Se voi toimintaansa varten omistaa tarvittavaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja olla osakkaana tai jäsenenä erilaisissa tarkoitustaan edistävissä yhteisöissä.

 1. JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen johtokunta on kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksynyt.
Yhdistyksen jäsenet ovat aikuisjäseniä, juniorijäseniä tai kunniajäseniä.
Jäsen on juniorijäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta.
Yhdistyksen varsinainen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoituksen hyväksi.

 1. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLO

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen johtokunnan tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muuten toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka jättää täyttämättä jäsenvelvoitteensa, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Mikäli jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan kehotuksista huolimatta, voidaan hänen katsoa eronneen yhdistyksestä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksu tulee maksaa myös eroamisvuodelta.

 1. LIITTYMISMAKSU

Jäsenen tulee kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa kertakaikkinen liittymismaksu. Liittymismaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

 1. JÄSENMAKSU

Kaikkien jäsenten, lukuun ottamatta kunniajäseniä, tulee suorittaa yhdistykselle vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous. Se voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

 1. KOTIKENTTÄ

Yhdistyksen kotikenttä on Tuusulan Golfklubi Oy:n hallinnoima golfkenttä.

 1. JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kapteeni, ladykapteeni sekä syyskokouksen valitsemat 3 - 4 muuta jäsentä. Syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, kapteeni ja ladykapteeni valitaan vuodeksi ja neljä muuta jäsentä valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että syyskokous päättää ensimmäisellä kerralla ketkä kaksi valituista valitaan yhdeksi vuodeksi.
Johtokunta valitsee sihteerin ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Mikäli johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, tulee yhdistyksen kokouksen kokouksessaan valita uusi jäsen eronneen jäsenen tilalle toimikauden loppuajaksi.

 1. JOHTOKUNNAN TYÖSKENTELY

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kutsu johtokunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

 1. TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Sen tilinpäätös pitää olla valmiina kalenterivuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä ja yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta on tehtävä tilin- tai toiminnantarkastus toukokuun 15. päivään mennessä.
Yhdistyksellä on yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosittain kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja Syyskokous joulukuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten johtokunnalta sitä vaatii.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä määrätyssä järjestyksessä on tehty.

 1. KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotikentän ilmoitustaululla, tietoliikenneyhteydellä, yhdistyksen internet kotisivuilla tai toimialueella leviävässä sanomalehdessä. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen tietoliikenteen tai muun teknisen yhteyden avulla on mainittava kokouskutsussa.

 1. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään

 • kokouksen järjestäytyminen
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat
 • esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 • esitetään tilin tai toiminnantarkastajan lausunto
 • vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä jäsenten yhdistyksen johtokunnalle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse esittämät asiat.


 1. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään

 • kokouksen järjestäytyminen
 • todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat
 • päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 • vahvistetaan liittymis ja jäsenmaksujen suuruudet, niiden eräpäivä sekä viivästysmaksun suuruus
 • valitaan tilin tai toiminnantarkastaja sekä tämän varahenkilö
 • valitaan kapteeni ja ladykapteeni
 • valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten sekä kapteenin ja ladykapteenin tilalle
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse esittämät asiat


 1. JÄSENEN ÄÄNIOIKEUS

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni.

 1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin, johtokunnan valtuuttama henkilö yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

 1. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

 1. ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.